Seminarium

UWAGA
Aktualna rekrutacja do seminarium trwa do 9 września 2018
Jeśli słyszysz głos Pana to skontaktuj się z nami 🙂

    Seminarium to szczególne miejsce, w którym każdy pragnący służyć Bogu i ludziom buduje swoją relację z Chrystusem, z Kościołem i drugim człowiekiem. Okres formacji jest czasem dojrzewania do pełni człowieczeństwa oraz zdobywania niezbędnej wiedzy, wszystko to motywuje cel najważniejszy – Chrystus.

Kościół uznaje seminarium za podstawowe i niezbędne środowisko formacji kandydatów do kapłaństwa. Formacja seminaryjna obejmuje wymiary: ludzki, duchowy, intelektualny i pastoralny. Jej zasadniczym celem jest całkowite związanie z Jezusem Chrystusem.

   Bezpośrednio odpowiedzialnymi za formację w Seminarium są w imieniu Kościoła – Rektor i wspólnota moderatorów. Zakres studiów teologii dla kandydatów do kapłaństwa obejmuje podstawowe dyscypliny filozoficzne i teologiczne oraz przygotowanie pedagogiczno-katechetyczne i pastoralne. Do głównych przedmiotów należą: nauki biblijne, teologia dogmatyczna, teologia moralna, pastoralna, liturgika, katechetyka, nauka społeczna Kościoła, historia Kościoła, historia filozofii, filozofia systematyczna, antropologia, etyka, psychologia, pedagogika, homiletyka, katechetyka. Ze studiami związana jest również praktyka pastoralna i katechetyczna w parafii.

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.” Mt 4,19-20

Jeśli te słowa Jezusa odbijają się szczególnym echem w Twoim sercu i pragniesz odpowiedzieć na nie całkowitym poświęceniem swojego życia na służbę Bogu i ludziom jako uczeń i posłany przez Zmartwychwstałego Pana…

Jeżeli zachwyca cię droga powołania kapłańskiego i jesteś gotów podjąć trud głębszej modlitwy, studium i pracy nad sobą, aby przygotować się do głoszenia współczesnemu światu Chrystusowej Ewangelii to zapraszamy Cię do wspólnoty Seminarium Duchownego !

ZASADY PRZYJMOWANIA

Do Seminarium Duchownego mogą wstępować kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią i zdali maturę. Powinni być ludźmi wiary odczytującymi w sobie głos powołania do kapłaństwa. Winni posiadać zdolności intelektualne wystarczające do odbycia studiów filozoficzno-teologicznych, cieszyć się dobrą opinią, czuć się zupełnie wolnymi w podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do Seminarium, cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Seminarium powinien:

 1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Rektorem (lub wskazanym przez niego zastępcą). Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie spotkania kwalifikacyjnego z Rektorem.

 2. Złożyć następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego (napisany odręcznie) – w podaniu należy podać adres miejsca zamieszkania, zameldowania lub do korespondencji, e-mail, oraz numer telefonu,

 • Życiorys (napisany odręcznie) – z wyszczególnieniem uczelni na jakich przebywał, zawód jaki posiada – wykonuje. Z jakich środków utrzymuje siebie i rodzinę, stan osobowy rodziny itp.,

 • Świadectwo Chrztu św.,

 • Świadectwo maturalne lub kopię poświadczoną,

 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów wyższych,

 • Zaświadczenie od psychologa o przydatności do pracy kapłańskiej,

 • Zaświadczenie o niekaralności,

 • Opinię i powiadomienie proboszcza parafii,

 • Oświadczenie pisemne o przystąpieniu do Kościoła lub Formularz Rodzinny,

 • Oświadczenie,

 • Świadectwo ślubu kościelnego – dotyczy kandydatów żonatych,

 • Wyrażenie zgody współmałżonki na wstąpienie w szeregi duchowieństwa Kościoła,

 • Dwie fotografie do legitymacji,

 • Dowód osobisty.

Drogi Bracie,

Jeżeli Twoje serce zadrżało czytając te słowa, być może odczułeś właśnie dar powołania do szczególnej służby Bogu. Przyjmij je świadomie i w pokorze. Pamiętaj Bóg nas „wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski” (2 Tm 1, 9).

Jeżeli chciałbyś realizować swoje powołanie w naszym Kościele, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Czekamy właśnie na Ciebie!

                    Rektor:

JM Ks. Bp Grzegorz Wyszyński

seminarium@nat-kath.church